Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1 Met Rebel & Moon wordt in deze algemene voorwaarden de eenmanszaak verstaan, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, met KVK-nummer 775472201
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via http://www.rebel-moon.nl een bestelling plaatst. Onder klant wordt ook verstaan, iedere persoon die van de aangeboden diensten gebruik maakt van Rebel & Moon, waaronder training, coaching, verzorging en uitlaat activiteiten. 


Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de webshop www.rebel-moon.nl worden gedaan.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Rebel & Moon behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Een geldige overeenkomst komt tot stand op het moment dat er door de klant een bestelling per bestelformulier of per e-mail is verzonden en deze een orderbevestiging heeft ontvangen. De elektronische bestanden van Rebel & Moon gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.


Artikel 4: Persoonsgegevens
4.1 Rebel & Moon is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Rebel & Moon vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling en de bezorging op het juiste afleveradres. De gegevens van de klant word niet doorgegeven aan derden.


Artikel 5: Betalen
5.1 Bestellingen via de webshop kunnen worden betaald via IDeal.
5.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.
5.3 Rebel & Moon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
5.4 Genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


Artikel 6: Verzenden
6.1 Verzenden van bestelde producten gebeurt via PostNL of via DPD. Rebel & Moon streeft ernaar om de bestelde producten te verzenden binnen de termijn van 1-5 werkdagen en zo lang de voorraad strekt.
6.2 Indien Rebel & Moon de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren kan de klant in dat geval eventueel akkoord gaan met een nieuwe leverdatum.
6.3 Rebel & Moon verzendt uitdrukkelijk haar producten binnen Nederland, België en Duitsland


Artikel 7: Herroepingsrecht
7.1 Indien bestelde producten niet in de juiste staat geleverd zijn of het product de klant niet bevalt, kan het product zonder reden retour gestuurd worden. Dit moet direct na ontvangst gemeld worden via e-mail. Het product moet binnen 14 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug worden gestuurd. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
7.2 Rebel & Moon behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.
7.3 Producten van Rebel & Moon kunnen niet worden omgeruild.

7.4 Gepersonaliseerde producten mogen niet retour gestuurd worden. 

 

Artikel 8: Garantie
8.1 Informatie, afbeeldingen en mededelingen verstrekt door Rebel & Moon met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Rebel & Moon garandeert niet dat alle producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen van kleuren kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening.


Artikel 10: Slotbepaling
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in.